Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor tot stand te komen overeenkomsten, tussen opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer BMS Autobekleding B.V., gevestigd te Haarlem aan de Emrikweg 44, nader te noemen Opdrachtnemer. Op deze overeenkomsten, op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Opdrachtnemer expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Iedere door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.

2.2. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken, dan wel via het internet via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend

2.3. Voor overeenkomsten gesloten met consumenten zonder gelijktijdige aanwezigheid van beide partijen, zoals door middel van Internet, fax, telefoon, post of een andere communicatietechniek, nader te noemen ‘consumentenkoop op afstand’, geldt dat Opdrachtnemer een bevestiging aan de consument zal verzenden.

3. Zichttermijn

3.1. In geval van ‘consumentenkoop op afstand’ geldt een zichttermijn van zeven werkdagen, waarbinnen de consument de overeenkomst eenzijdig kan ontbinden, uitgezonderd in gevallen van audio-,video-opnamen en computerapparatuur, waarvan de verzegeling is verbroken, uitgezonderd indien er sprake is van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en uitgezonderd indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de beëindiging van de termijn van zeven werkdagen.

3.2. Binnen deze zichttermijn kan de consument, zonder opgave van reden en zonder dat boete verschuldigd is, de overeenkomst ontbinden onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig en in originele verpakking, op rekening van de consument, aan Opdrachtnemer worden geretourneerd.

4. Prijzen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeboden, zijn alle prijzen exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Levering geschiedt af magazijn, showroom, of onder rembours tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening worden gebracht.

4.3. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is Opdrachtnemer bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen indien is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering zal geschieden.

5. Betaling.

5.1. Betaling geschiedt contant en zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn, showroom of onder rembours en/of bij levering van de overeengekomen dienst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft Opdrachtnemer van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op het tarief der Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van euro 150,00, beide exclusief omzetbelasting.

6. Medewerking

6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door Opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, kan Opdrachtnemer voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door Opdrachtnemer gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden.

6.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Opdrachtnemer de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

7. Levertijden

7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Opdrachtnemer en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Opdrachtnemer, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.7.3. Bij gebreke van levering binnen 30 dagen na’ consumentenkoop op afstand’, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige (schade)vergoeding, tenzij partijen over levertijd en/of over schadevergoeding een andere afspraak hebben gemaakt.

8. Eigendom

8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

8.2. Opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.3. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Opdrachtnemer, -waarvan de laatste bij aangetekend schrijven-, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen, is Opdrachtnemer bevoegd de betreffende goederen te verkopen en om het door opdrachtgever verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

9. Garantie

9.1. Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Opdrachtnemer daarbij bemiddelen, bijvoorbeeld door de apparatuur namens en voor risico van opdrachtgever te verzenden naar de fabrikant of de importeur. Bij stilzwijgen in het kader van de overeenkomst omtrent garantie zal Opdrachtnemer gedurende een periode van twee maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en onder voorwaarde dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Opdrachtnemer aanlevert. Artikel 7:21 B.W. wordt uitgesloten.

9.2. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten, tenzij door de desbetreffende fabrikant of importeur garantie wordt verstrekt, in welke geval Opdrachtnemer voor opdrachtgever zo nodig eveneens zal bemiddelen.

9.3. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

9.4. Opdrachtnemer geeft drie maanden garantie op verrichte reparaties. Op schoonmaak -c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water-of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

9.5. Bij terugkeer van de klachten binnen drie maanden na reparatie worden alleen de onderdelen, die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen, in rekening gebracht. Blijkt echter de oorzaak van de klacht een andere, dan zal de reparatie aan opdrachtgever worden berekend.

9.6. Onderhoud, wijziging of reparatie van door Opdrachtnemer geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door Opdrachtnemer is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

9.7. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Opdrachtnemer, dan wel de programmatuur gebruikt in een verwerkingseenheid die qua samenstelling of qua uitvoering is gewijzigd ten opzichte van de situatie waarin het gebruiksrecht is verstrekt, tenzij met betrekking tot het gebruik na deze wijziging(en) Opdrachtnemer schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.

9.8. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Opdrachtnemer.

9.9. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.

9.10. Tenzij expliciet anders is overeengekomen wordt garantie op eerder gebruikte zaken zoals demonstratiemodellen nadrukkelijk uitgesloten.

9.11. In voorkomende gevallen kan de opdrachtgever met Opdrachtnemer een verlengde garantietermijn overeenkomen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot letselschade, aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke, is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.

10.2. Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 9 omschreven aanvaardt Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

10.3. Met name aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor handelen dan wel nalaten van handelen van (rechts)personen, waarvan zij zich heeft bediend, dan wel van die waarvoor zij anderszins volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

10.4. Met name aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het zogenaamde vrijschakelen van dvd-, tv- en andere beeldschermen, waardoor het voor de bestuurder van het motorvoertuig mogelijk is geworden om het scherm te bekijken.

10.5. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever is bedongen terzake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan en in alle andere gevallen waarin aansprakelijkheid nochtans wordt vastgesteld het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, verhoogd met het eigen risico dat Opdrachtnemer terzake heeft aangegaan.

10.6. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever niet, binnen 48 uur na aflevering voor wat betreft zichtbare gebreken en voor overige schade niet binnen veertien dagen na ontdekking, Opdrachtnemer schriftelijk van schade in kennis heeft gesteld. Schadevergoeding vervalt eveneens in geval van leveringen nadat een periode van twaalf maanden is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade en bij reparatie, nadat een periode van drie maanden na de uitvoering van die reparatie is verstreken.

11. Overmacht

11.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

11.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

11.4. Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheid tot het voldoen door Opdrachtnemer van de verschuldigde prestatie en eventueel hieruit voortvloeiende prestaties buiten de schuld of risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van door Opdrachtnemer benodigde goederen, ongeacht het tijdstip van de overmachttoestand en ongeacht de voorzienbaarheid.

12. Ontbinding

12.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien Opdrachtnemer blijvend in verzuim is en in de gevallen als geregeld in artikel 3 en 7.3 van deze voorwaarden terzake consumentenkoop op afstand.

12.2. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten uit onder andere toerekenbare tekortkoming.

13. Rechtskeuze en geschillen

13.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de précontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen, welke tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de précontractuele verhoudingen, de door Opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.